Hội ngộ niên khóa 1956-63 50 năm xa trường
tại Đà Nẵng ngày 29 tháng 12 năm 2013