Mừng Đại Thọ 90 năm Thầy Nguyễn Đăng Ngọc
tại San Diego ngày 28 tháng 12 năm 2013