Home | Ban Điều Hành | Nội Quy | Links

 

 

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH PHAN CHÂU TRINH ĐÀ NẴNG

 

 

BAN CỐ VẤN DANH DỰ

 

Thầy Hiệu Trưởng

Nguyễn Đăng Ngọc

Thầy Hiệu Trưởng

Thái Doãn Ngà

 

 

BAN ĐIỀU HÀNH

 

Hội Trưởng

Phan Ứng Thời (put4937@yahoo.com)

Hội Phó Nội Vụ

Huỳnh Tuấn (tuanhuynh8120@yahoo.com)

Hội Phó Ngoại Vụ

Trương Công Lập (lapctruong@yahoo.com)

Tổng Thư  

thị Phương Lan (phuongtao36@gmail.com)

Thủ Quỹ  

Bùi Thị Hồng Vân (bui4546@yahoo.com)

Văn Nghệ

Vĩnh Thành (thanh.vinh@sbcglobal.net)

Truyền Thông- Báo Chí

Vĩnh Đương, Như Hảo (mevietnamradio@yahoo.com)

Kế Hoạch

Văn Thiệu (thieuvo@sbcglobal.net)

Trật Tự

Thức (hocali6@yahoo.com)

Liên Lạc

Nguyễn Đăng Nam (nguyendangnam@yahoo.com)

Giao Tế

Minh Tùng (tungle500@gmail.com)

Website Editor Email

webmaster@phanchautrinhdanang.org

 

 

BAN THAM VẤN

Đình Huân, Ý, Nguyễn Phương Minh, Nguyễn Minh,

 

Phùng Ngọc Thọ, Đoàn Ngọc Đông, Lâm Xuân Thu

 

Những đại diện của Ban Chấp Hành tại các địa-phương sẽ được công-bố sau, vào thời điểm sớm nhất.

Tha-thiết xin quí Anh Chị đương-kim đại diện tiếp tục tiếp tay với Tân Ban Chấp Hành.

 

 California, ngày 9 tháng 12 năm 2016

 

             Hội Trưởng 

             Phan Ứng Thời