BIÊN BẢN BÀN GIAO

 

- Chiếu theo kết quả cuộc bầu cử Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng, tại Thư Viện Việt Nam số 10872 Westminster, Garden Grove 92843, vào Chủ nhật 14-8-2016 lúc 2 giờ trưa

- Chiếu theo Bản Điều Lệ của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng.

 

Hôm nay ngày 09 tháng 9 năm 2016, tai địa chỉ 12582 Aristocrat Ave, Garden Grove, CA 92841, diễn ra cuộc bàn giao giữa Ban Cựu Châp Hành và Ban Tân Chấp Hành của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng,

Như sau:

 

1. Thành Phần:

1.1. Bên Bàn Giao: Ban Cựu Châp Hành gồm

- Vũ Đình Huân:         Cựu Hội Trưởng

- Nguyễn Đăng Nam   Cựu Phó Hội Trưởng Nội Vụ (Vắng mặt)

- Hùynh Tuấn              Cựu Phó Hội Trưởng Ngọai Vụ

- Lê Thị Phương Lan  Cựu Tổng Thư Ký

- Bùi Thị Hổng Vân    Cựu Thủ Quĩ

- Vĩnh Thành               Cựu Ủy Viên Văn Nghệ (Vắng mặt)

1.2. Bên Nhận Bàn Giao:

- Phan Ứng Thời         Hội Trưởng

- (Chưa có)                  Phó Hội Trưởng

- (Chưa có)                  Tổng Thư Ký

- Bùi Thị Hồng Vân    Thủ Quĩ

1.3. Chứng kiến: Ban Bầu Cử ngày 14 tháng 8 năm 2016 gồm Ô. Đòan Ngọc Đông và Ô. Võ Ý

 

2. Những Dữ Kiện Bàn Giao

2.1 Hồ Sơ Căn Bản gồm:

            - State of California – Secretary of State

            - Article of Incorporation

            - Restated Article of Incorporation

            - Statement of Information

            - Tax-Exempt Status

            - Business Entity Detail

2.2 Chứng Từ Thuế Vụ gồm:

            - Bản khai thuế Liên Bang và Tiểu Bang California những năm: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, và 2015

            - Business Tax Certificate of Garden Grove City: Expiration dates 02/29/2016 và 02/28/2017

2.3 Tài Chính:

- Tồn Quĩ: $9,058.50 tại ngân hàng Bank of America gồm: Checking Account: $8,757.51 và Saving Account: $300.99 (Có bản Bank Statement tháng 8/2016 đính kèm)

- Bản kết tóan thu chi 1ừ 01/01/2016 đến 09/09/2016

- Những Bank Statement khác (Xem trang web của Bank of America)

2.4 Giấy Khen: của

            - TNS Janet Nguyen

            - Tax Dept Tiểu Bang California

2.5: Dụng Cụ:

            - Paintings: 01 tấm hình Cảnh Trường Phan Châu Trinh

            - Banners: gồm

                 * Banner Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng

                 * Banner: Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng CHÀO MỪNG QUAN KHÁCH

                 * Banner: Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng LỄ GIỖ CHÍ SĨ PHAN CHÂU TRINH

                 * Banner: Lễ Giỗ Chí Sĩ Phan Châu Trinh Lần Thứ 90

              - Ảnh chí sĩ Phan Châu Trinh + Khung hình + Đế khung hình, cờ Hiệu Đòan PCT, cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ Hoa Kỳ (anh Hùynh Tuấn giữ)

            - Máy in số thứ tự

 

3. Những Việc Ban Tân Chấp Hành Cần Làm Tiếp:

3.1 Liên lạc cơ quan Thuế Liên Bang, cơ quan Thuế Tiểu Bang California, và Garden Grove City để thông báo việc thay đổi Ban Chấp Hành và địa chỉ

3.2 Gặp chi nhánh Bank of America cùng với những người đứng tên trong Cựu Ban Chấp Hành để lập thủ tục chuyển đổi tên những người đứng ra giao dịch – gồm Hội Trưởng, Thủ Quĩ, và Tổng Thư Ký (hay Phó Hội Trưởng)

3.3 Khai thuế hàng năm theo luật định

3.4 Tổ Chức các Sự Kiện: theo Bản Điều Lệ (Nội Qui) Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng ấn định

3.5 Cắt cử người phụ trách trang Web của Hội (trong vòng 01 tháng)

3.6 Thành lập Ban Biên Tập trang Web của Hội (trong vòng 01 tháng)

 

Bên nhận Bàn Giao đã nhận đủ những dữ kiện bàn giao và nhận trách nhiệm điều hành Hội hòan tòan kể từ ngày ký bàn giao.

Biên Bản Bàn Giao này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, và được đăng lên trang web của Hội

 

California ngày 09 tháng 9 năm 2016

Đại Diện Bên Bàn Giao                                                               Đại Diện Bên Nhận Bàn Giao

    Cựu Hội Trưởng                                                                                  Hội Trưởng

         (Đã ký)                                                                                               (Đã ký)

VŨ ĐÌNH HUÂN                                                                              PHAN ỨNG THỜI

 

 

 

  Chứng Kiến: Ban Bầu Cử ngày 14 tháng 8 năm 2016

 

- Ô. Đòan Ngọc Đông  (Đã ký)

      - Ô. Võ Ý   (Đã ký)