BIÊN BẢN BẦU TÂN HỘI TRƯỞNG

HỘI AH CỰU HS PHAN CHÂU TRINH ĐÀ NẴNG 2016-2018

 

Hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2016,

Nhân Lễ Giỗ cụ Phan Châu Trinh lần thứ 90 tại thành phố Santa Ana, CA cũng là dịp bầu cử Tân Hội trưởng chiếu theo Nội Quy của Hội,

Chúng tôi, PCT Phan Bá Sáu và PCT Võ Ý (NK5460) được chỉ định nhận trách nhiệm điều hành cuộc bầu cử này.

Chúng tôi mời 02 PCT Lê Minh Tùng và Nguyễn Đăng Nam phụ giúp đếm số người tham dự và đếm phiếu bầu (bằng cách giơ tay).

Sau đây là diễn tiến cuộc bầu cử:

1-      Số người tham dự bầu cử 51 người (49 HSPCT & 2 Giáo sư – (GS Hoàng Oanh & GS Tạ Quốc Bảo)

2-      Bầu theo nguyên tắc Đa số Tương đối

3-      Không có Ứng cử viên tình nguyện

4-      Ứng cử viên được đề cử, như sau

PCT Đoàn Ngọc Đông – người đề cử: PCT Phan Ứng Thời

PCT Võ Ý – người đề cử: PCT Bùi Hồng Vân

PCT Lâm Xuân Thu & PCT Lê Phương Lan – người đề cử: PCT Đoàn Ngọc Đông

PCT Trần Quang Sanh – người đề cử: PCT Huỳnh Tuấn

PCT Trần Quang Sanh – người đề cử: PCT Nguyễn Tuấn

PCT Trần Quang Sanh – người đề cử: GS Tạ Quốc Bảo

PCT Bùi Hồng Vân – người đề cử: PCT Nguyễn Tuấn

5-      Ứng cử viên được đề cử, xin Từ chối đề cử:

PCT Đoàn Ngoc Đông

PCT Võ Ý

PCT Lâm Xuân Thu & Lê Phương Lan

PCT Trần Quang Sanh

6-      PCT được bầu với 100% số phiếu (51/51):

PCT Bùi Hồng Vân,

Tân Hội Trưởng Hội AH Cựu HSPCT/ĐN nhiệm kỳ 2016-2018

7-      Theo Nội Quy, Tân Hội trưởng sẽ ra mắt Tân Ban Chấp Hành trong ngày Văn Hóa Phan Châu Trinh vào tháng 07/2016. (NQ – Chương V- A4).

8-      Bàn giao giữa Cựu và Tân Ban Chấp Hành phải được thực hiện chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày đắc cử. (NQ- Chương V- A5).

9-      Tin giờ chót (vào lúc 11PM cùng ngày), PCT Bùi Hồng Vân (mục 6), vì lý do gia đình và lý do riêng, không thể đảm nhận chức vụ Hội trưởng được, chị xin quý Thầy Cô và đồng môn thông cảm.

10-   Trước tin bất ngờ nầy, để giữ sinh hoạt Hội Ái Hữu được liên tục, chúng tôi, các HS trách nhiệm bầu cử, hội ý với Giáo sư Tạ Quốc Bảo và PCT Đoàn Ngọc Đông, bốn người đều đồng ý đề nghị lưu nhiệm Hội trưởng Vũ Đình Huân và Ban Chấp hành đương nhiệm, từ nay cho đến ngày Văn Hóa Phan Châu Trinh. Ban Chấp Hành lưu nhiệm sẽ tổ chức tái bầu cử trong Ngày Văn Hóa này.

11-   Đề nghị nầy đã được Ban Cố Vấn chấp thuận.

12-   BCH hiện hữu chấp nhận đề nghị do quý Thầy Cô và cựu HSPCT tin cậy giao phó.

Trân trọng,

 

Orange County, ngày 28 tháng 3/2016

 

Biên Bản được lập bởi:                    Ban Cố Vấn:                               Hội trưởng lưu nhiệm

PCT Phan Bá Sáu NK5460                Thầy HT Nguyễn Đăng Ngọc       PCT Vũ Đình Huân &

PCT Võ Ý NK5460                             Thầy HT Thái Doãn Ngà               Ban Chấp Hành

                                                Thầy Trần Gia Phụng

                                                                                           

       

 

Website Editor: phanchautrinhdn@gmail