Chiều Xưa

Thơ: Huỳnh Liên Hoa
Nhạc Proshow: Vĩnh Thành
Ca : Châu Thùy Dương

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org