Đại Hội Phan Châu Trinh Toàn Thế Giới Lần Thứ 2 (07/01/2012)
Mon Amour Banquet, 3150 W Lincoln Ave, Suite 134, Anaheim, CA 92801

Thư Thầy Hiệu Trưởng,
Tổng kết tài chánh,
Quà tặng lưu niệm - CHS & thân hữu - Thầy Cô

Hình ảnh về Đại Hội Kỳ II :
Võ Thiệu : (Phần I, Phần II, Phần III)
Ngoc Trân

Văn Nghệ :
Ban hợp ca PCT,
Nhạc cảnh Hội Nghị Diên Hồng,
Ba chàng trai đi kiếm vợ (Ban TNT)

Tạ ơn Thầy Cô (Đỗ Thái Nhiên),
Những cánh chim đoàn viên (Nguyễn Bích Thuận)
Ban Tổ Chức,
Mạnh thường quân,
Đại hội flyer
Danh sách Thầy Cô & Cựu HSPCT về tham dự Đại Hội Giấc mơ đại hội,
Tâm tình trước ngày Đại Hội
Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org