THÔNG TRI

V/V TƯ CÁCH PHÁP NHÂN CỦA HỘI AH PHAN CHÂU TRINH
ĐÀ NẴNG

Trân trọng kính thông tri đến quí thành viên quí thân hữu Hội Ái Hữu Phan Châu Trinh Đà Nẵng được :

Ngày 20/02/2009 văn phòng Secretary of State, Tiểu bang California đã cấp danh hiệu Nonprofit Corporation cho AH Phan Chau Trinh DN., INC. bằng giấy phép sổ 3139703. cách pháp nhân này cũng đã được công bố trước công chúng trên báo Orange County Reporter(714-543-2027) vào các ngày 02, 09, 16 23 tháng 03/2009.

Để thể duy trì qui chế tax-exempt, hàng năm AH Phan Chau Trinh DN., Inc. phải gửi các báo cáo cho v/p Secretary of State về hoạt động hành chánh, tài chánh của Hội. Các báo cáo này cần lập đúng thủ tục gửi đúng hạn kỳ. Anh Đình Huân Tổng Thư của Hội chịu trách nhiệm lưu giữ cập nhật tất cả văn kiện hành chánh tài chánh của Hội, đồng thời gửi các báo cáo cần thiết cho v/p Secretary of State. Khi liên lạc với State, anh Đình Huân hành động với cách Vice President của Hội theo đúng hồ hành chánh đã đệ nạp cho chính quyền Tiểu Bang.

Thông tri này đươc phổ biến trên Website của Hội: http://www.phanchautrinhdanang.org

 

TM Ban Điều Hành

Hội Trưởng,

Nguyễn Phương Minh

(ĐỗTháiNhiên)

 

 

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org