Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

Phan Chau Trinh, Da Nang High School Alumni Association

California Non-Profit Corporation Permit # 3139703 (02/20/2009)

______________________

 

11612 Wasco Road, Garden Grove, CA 92841, USA

(714) 590-1594, http://www.phanchautrinhdanang.org

 

California, ngày 24 tháng 7 năm 201

 

 

Tổng kết chi tiêu Đại Hội Cựu Học Sinh PCT Thế Giới Kỳ II (7/1/2012)

Chiếu theo phiên họp của Ban Tổ Chức Đại Hội lúc 3:30 chiều ngày 22 tháng 7 năm 2012 tạị Garden Grove gồm một số các thành viên trong ban tổ chức thủ quỹ, sau khi kiểm tra các việc chi thu, chúng tôi xin tổng kết dưới đây

Tiền ủng hộ

16,785

Tiền quảng cáo

400

Tiền bán

13,870

Tiền bia trả lại

200

Tổng cộng thu

31,255

Tiền chi cho Đại Hội

25,846

Tiền còn sẽ sung vào qũy PCT chi phí gởi video cho GS & CHS PCT tham dự Đại Hội

5,409

                                                                                                                       

Chúng tôi sẽ gởi DVD của Đại Hội cho quý Thầy CHS PCT tham dự Đại Hội khi hoàn tất.

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng

Ban Tổ Chức Đại Hội CHS PCT Thế Giới Kỳ II

Hội Trưởng Đình Huân

Trưởng Ban Tổ Chức Trương Công Lập

Thủ Quỹ Bùi Thị Hồng Vân

 

 

Thành viên tham dự buổi họp:

 

Đình Huân

Nguyễn Đăng Nam

Huỳnh Thị Phú

Trương Công Lập

Đoàn Ngọc Đông

Minh Trí

Huỳnh Tuấn

Nguyễn Tuấn

Phạm Văn Thuận

Vĩnh Thành

Chế Văn Thức

Phan Nhật Nam

Bùi Hồng Vân

Tạ Thị Minh Nguyệt

Minh Tùng

Nguyễn Ngọc My

 

 

 

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org