Bảng Kết Toán Quĩ Hội AH Cựu HC PCT.ĐN

01/01/2016 đến 23/5/2016

 

Bảng Kết Toán Quĩ Hội AH Cựu HC PCT, ĐN

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến 23 tháng 5 năm 2016

Tồn Quĩ Đầu Kỳ:

$10,351.11

      Gồm: - Checking Account:

10050.17

                  - Saving Account:

300.94

Tổng Thu:

$2,092.02

      Gồm: -Thu Lễ Giỗ

     2,092.00

                  - Lãi Saving Account:

0.02

Tổng Chi:

$3,431.64

       Gồm: - Chi Nhà Hàng -Lễ Giỗ

     2,000.00

                   - Web site Fee

        172.39

                   - Ban nhạc, video, DVD - Lễ giỗ

        675.00

                   - In thiệp mời, hoa đèn, Bưu điện - Lễ giỗ

        111.50

                   - Tax Fee + Tax Services fee

        207.75

                   - Vòng hoa điếu tang

        265.00

Tồn Quĩ Cuối Kỳ:

$9,011.49

       Gồm: Checking Account:

8710.53

                   - Saving Account:

300.96