Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

Phan Chau Trinh, Da Nang High School Alumni Association

California Non-Profit Corporation # 3139703

Secretary of State California, 2/20/2009

 

 

 

 

Bản Điều Lệ

Chương I

Danh Xưng

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh, Đà Nẵng (Viết tắt HAH/CHSPCT/DN

(Phan Chau Trinh, Da Nang High School Alumni Association)

Chương II

Mục đích và Tôn Chỉ

 

1. Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh, Đà Nẵng là một tổ chức bất vụ lợi (Non-profit corporation) liên kết các cựu học sinh, giáo-sư và nhân viên của trường Trung Học Phan Châu Trinh tại Đà Nẵng từ trước năm 1975.

 

2. Hội chỉ hoạt động trong lãnh vực văn-hóa, giáo-dục, và xã-hội.

 

3. Không can thiệp vào các sinh hoạt nội bộ của các Hội đoàn khác (trường bạn).

 

4. Trực tiếp thực hiện hoặc yểm trợ Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại trong các hoạt động xã-hội, văn hóa, giáo dục…

 

5. Củng cố tinh thần thân hữu, tương trợ lẫn nhau cũng như tạo nên sự liên lạc mật thiết và phát huy tinh thần Phan Châu Trinh với các cựu học sinh, giáo sư và nhân viên của Trường ở các nơi trên thế giới.


 

Chương III

Tổ chức & Ðiều hành

 

Ban Ðiều Hành và Ban Cố Vấn

A. Ban Ðiều Hành

Bao gồm: Hội Trưởng và các Phó Hội-Trưởng, Tổng Thư Ký, Thủ Quỹ, Phó Thủ quỹ, Tài Chánh-Xã Hội, Văn Nghệ-Báo Chí, Khánh Tiết-webmaster.

 

1. Hội Trưởng - Hội trưởng đại diện để điều hành các hoạt động của Hội. Hội trưởng triệu tập và chủ tọa các phiên họp. Hội trưởng là phát ngôn chính thức của hội và triệu tâp Đại hội bất thường khi cần.

 

2. Phó Hội Trưởng Nội Vụ - phụ tá Hội trưởng trong công việc tổ chức và điều hành. Thay thế Hội trưởng khi Hội trưởng vắng mặt, hoặc bị đau ốm hay có sự ủy quyền chính thức.

 

3. Phó hội trưởng Ngoại vụ - phụ tá Hội trưởng trong công việc đối ngoại, cộng tác với ban Tài chánh và Xã hội để thực hiện các công tác cần thiết. Thay thế Hội trưởng khi Hội trưởng và Phó Hội trưởng Nội vụ vắng mặt.

 

4. Tổng thư ký – Soạn thảo thông cáo, văn thư mời họp Đại hội cũng như các buổi họp định kỳ hay bất thường. Tường trình những hoạt động của hội, lập biên bản các buổi họp , Lưu trữ hồ sơ của hội.

 

5. Thủ quỹ - quản lý tài sản và mọi chi thu của Hội.

 

6. Phó thủ quỹ - phụ tá Thủ quỹ trong công việc chi thu và thay thế khi Thủ quỹ vắng mặt.

 

1.     Ban Cố Vấn

 

1. Ban Cố Vấn bao gồm các cựu Giáo sư và cựu Học sinh do ban

Điều Hành mời tham dự vào các sinh hoạt của Hội.

 

2. Ban Cố Vấn vừa cố vấn vừa nhắc nhở Ban Điều Hành luôn luôn sinh

hoạt đúng mục đích và tôn chỉ của Hội.


Chương IV

Sinh hoạt & Chi Tiêu

 

A. Hội sẽ tổ chức hai ngày Đại Hội cho mỗi năm

 

1. Ngày Đại Hội giỗ cụ Phan sẽ tổ chức vào ngày cuối tuần của tuần lễ thứ 4 trong tháng 3 dương lịch.

 

2. Đại Hội ngày Văn Hóa Phan Châu Trinh được tổ chức vào ngày cuối tuần của tuần lễ thứ nhất trong tháng 7 dương lịch.

 

B. Sinh hoạt thường kỳ của Ban Điều Hành và Ban Cố Vấn

 

1. Mỗi ba tháng Ban Điều Hành, Ban Cố Vấn sẽ họp 1 lần để duyệt xét lại chương trình và kế hoạch sinh hoạt.

 

2. Tùy theo nhu cầu công tác Hội trưởng sẽ triệu tập và chủ tọa phiên họp bất thường

 

C. Chi Tiêu

 

1. Ngân quỹ của Hội phải được ký thác vào trương mục ngân hàng do Hội trưởng và Thủ quỹ đứng tên

 

2. Trương-mục ngân hàng được đứng tên dưới danh xưng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng. (Phan Châu Trinh High School Alumni Association)

 

3. Các ngân phiếu chi tiêu của Hội phải hội đủ các điều kiện sau đây:

a. Dưới $200.00 - cần 1 trong 2 chử ký của Hội trưởng hoặc Thủ quỷ,

b. Từ $201.00 đến $1.000.00. - phải có sự chấp thuận của Hội trưởng, Tổng Thư ký và Hội phó Nội vu,

c. Trên $1.000.00 phải có sự chấp thuận của đa số thành viên của Ban Điều Hành.

 

D. Phần Thu

 

1. Thu từ các nguồn sinh hoạt của hội và của các Mạnh Thường Quân.

 


Chương V

Bầu Cử và Trụ Sở Hội

 

A. Bầu Cử: Hội chỉ bầu Hội trưởng. Các chức vụ khác do Hội trưởng tuyển chọn.

 

1. Thể thức bầu cử

a) Ứng cử viên tình nguyện ghi danh ra tranh cử

b) Ứng cử viên được sự đề cử của các Hội viên để ra tranh cử

 

2. Ban Tổ Chức Bầu Cử, tổ chức bầu theo nguyên tắc đa số tương đối. Nhiệm kỳ là hai năm.

 

3. Ngày bầu cử được quy định vào ngày giỗ cụ Phan Châu Trinh (tháng Ba dương lịch)

 

4. Ngày ra mắt tân Ban Chấp Hành được quy định vào ngày văn hóa Phan Châu Trinh (tháng Bảy dương lịch)

 

5. Bàn giao giữa Cựu và Tân Ban Điều Hành phải được thực hiện chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày đắc cử

 

B. Trụ sở hội

 

Trụ sở hội được đặt tại địa chỉ của Hội trưởng hay của Tổng Thư ký hoặc dùng Mail Box tại Orange County.

 

 

Chương VI

Hội viên

 

Tất cả các cựu học sinh Phan Châu Trinh đồng quan điểm mục đích và tôn chỉ của hội, đều được tham gia sinh hoạt.

 

A. Hội viên có quyền phát biểu ý kiến đóng góp để xây dựng và phát triển Hội,

 

B. Hội viên có quyền bầu cử và ứng cử chức vụ Hội trưởng

 

C. Hội viên chấp hành nghiêm chỉnh mục đích và tôn chỉ của hội, tích cực tham gia vào các sinh hoạt của hội.


Chương VII

Giải Tán Hội Ái Hửu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng

 

1.     Nếu vì lý do đặc biệt, Hội không thể sinh hoạt được nữa thì Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn sẽ triệu tập đại hội bất thường để quyết định giải tán Hội.

 

1.     Quyết định giải tán Hội phải được công bố chính thức trên báo chí.

 

2.     Tài sản của Hội sẽ được trao tặng cho các hội từ thiện.

 

 

Chương VIII

Tu Chính Bản Điều Lệ

 

A. Bản Điều Lệ có thể sữa đổi và tu chỉnh tùy theo nhu cầu sinh hoạt của Hội. Các điều khoản trái với Bản Điều Lệ nầy hoàn toàn vô hiệu lực, bản điều lệ nầy gồm có tám (8) Chương và một (1) Phụ Bản.

 

B. Bản Điều Lệ đã được Ban Cố Vấn và Ban Điều Hành duyệt y và đồng chấp thuận vào ngày 10 tháng 02 năm 2009

 

 

Làm tại Orange County, ngày 10 tháng 02 năm 2009

 

Đồng ký tên

 

Dự thảo Bản Điều Lệ TM Ban Cố Vấn Hội Trưởng

NGUYỄN TUẤN GS TẠ QUỐC BẢO NGUYỄN PHƯƠNG MINH