Phan Châu Trinh Hành Khúc

Nhạc và Lời : Giáo sư Nhạc sĩ Hoàng Bích Sơn
Cựu Giáo sư Phan Châu Trinh Đà Nẵng
Video Artist : Vĩnh Thành

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org