Phân Ưu:

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Trường Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng

Nhận được tin buồn

Chị Trần Nguyễn Tuyết Anh

Cựu HS PCT niên khoá 59-66

vừa từ trần ngày 08 tháng 3 năm 2017
tại Đà Nẵng, Việt Nam
hưởng thọ 71 tuổi

Chân thành chia buồn đến gia đình Chị và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Chị Trần Nguyễn Tuyết Anh về miền Tây Phương Cực Lạc.