Phân Ưu:

Nhận được tin buồn

Anh TRẦN HỮU LỢI
Sinh năm 1939 tại Hưng Yên, Việt Nam
CHS Phan Châu Trinh Đà Nẵng, Niên Khóa 5460

Từ trần ngày 11 tháng 3 năm 2018
Tại Indiana, Hoa Kỳ
Hưỡng Thọ 79 tuổi

Toàn thể các đồng môn Trung học Phan Châu Trinh, NK5460,
Chân thành chia buồn cùng cùng bà quả phụ Trần Hữu Lợi và tang quyến về sự mất mát to lớn nầy.

Nguyện cầu hương linh Giuse Trần Hữu Lợi sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng