Home | Ban Điều Hành | Nội Quy | Links

 

Tổng kết chi tiêu Đại Hội Cựu Học Sinh PCT Toàn Thế GiớI Lần Thứ I

(Ngày 4 và 5 tháng 7 năm 2009)

 

 

Chiếu theo phiên họp của Ban Tổ Chức Đại Hội lúc 12:30 chiều ngày 12 tháng 7 năm 2009 gồm một số các thành viên trong ban tổ chức, ban cố vấn và thủ quỹ, sau khi kiểm tra các chứng từ chi thu, chúng tôi xin tổng kết các chi thu dưới đây:

 

Tiền thu của tiền Đại Hội (7/4/09) và Đại Hội (7/5/09)

$ 11,057

Tiền ủng hộ (7/12/09)

$   5,010

Tổng cộng thu

$ 16,067

Tiền chi cho tiền Đại Hội và Đại Hội

$ 12,277

Tiền còn dư sẽ sung vào qũy PCT

$   3,790

 

 

Tất cả các chi tiết về chi thu sẽ được lưu giữ và sẽ khai báo hằng năm cho văn phòng của tiểu bang California đ thể duy trì qui chế Nonprofit Corporation cho AH Phan Chau Trinh DN., INC.

 

 

Làm tại Garden Grove ngày 14 tháng 7 năm 2009

 

 

Hội Trưởng Đỗ Thái Nhiên (Nguyễn Phương Minh)

Thủ Qũy Tạ Thị Minh Nguyệt

 

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org