Vết Chân Xưa

Thơ: Nguyễn Hoài Bảo Thi
Nhạc Proshow: Vĩnh Thành
Ca : Thùy Dương

 

 

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org