Home | Ban Điều Hành | Nội Quy | Links

 

Phan Châu Trinh:

" Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ . Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phu? muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường."


Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng

Đội vô địch bóng tròn PCT


Trường PCT năm 1954

 

Home | Ban Điều Hành | Nội Quy | Links

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org